El- og ladbar hybridbil – ladeinfrastruktur

 

Ny avtale om montasje av ladestasjoner for elbil i garasjen

Sameiet har inngått avtale om leveranse, montasje og konfigurasjon av Salto ladestasjoner med  Ørnulf Wiig Installasjon AS. Ved ønske om ladestasjon på sin parkeringsplass skal styret kontaktes skriftlig. Styret vil så foreta  bestilling av installasjonen.  Fakturering skjer direkte til eier av parkeringsplass. Kontaktperson i styret:

Nils Kirkerud, mob 450 34 331
e-post: nkirkeru@online.no

Avtalen sikrer at  alle ladestasjoner tilknyttet ladenettverket skal fungere som forutsatt etter hvert som nettverket utvides med nye ladestasjoner.

Se rundskriv til sameiere/beboere <klikk her>

Installasjon av ladestasjoner for El-bil/ladbare hybridbiler

Retningslinjer
Det elektriske anlegget i Billingstadlia 2 og 4 er i utgangspunkt ikke dimensjonert for strømforbruk utover det som var vanlig i husholdningene da byggene ble prosjektert før innflytting i 2006, til oppvarming, belysning og husholdningsapparater i boligenhetene og fellesområdene. Myndighetenes satsning for overgang til fossilfrie biler innen 2025 var ikke aktuell politikk på det tidspunktet. Derfor vil det ikke være rom for mer enn noen få ladestasjoner uten at krafttilførselen til Billingstadlia fra det offentlige nettet måtte utvides potensielt til store kostnader om vi ikke la til rette for andre løsninger.

Myndighetene har  oppfordret boligsameier og borettslag til å etablere en egen separat infrastruktur for lading av el-biler og ladbare hybridbiler som gir mulighet for å utnytte byggenes restkapasitet på en mer «intelligent» måte ved at ladekapasitet styres og fordeles jevnt over hele døgnet. Derved vil det være nok ladekapasitet fram til alle garasjeplasser selv om alle i fremtiden skulle disponere en el-bil. Asker kommune yter støtte og boligsameiet har mottatt tilsagn om inntil 50% dekning av kostnadene ved gjennomføring av tiltaket.

Ordinært årsmøtet i Billingstadlia Boligsameie 2 vedtok 19. april 2018:

  • at alle de 50 parkeringsplassene i sameiets garasjekjeller skal gis mulighet for tilknytning til felles ladeinfrastruktur
  • kostnadene med etablering av ladeinfrastruktur (minus kommunalt tilskudd) fordeles likt og betales av eier av hver enkelt p-plass
  • utgifter til installasjon av ladestasjon bekostes av den enkelte boligsameier
  • det vil ikke lengre være anledning til å knytte ladestasjon til egen boligseksjon eller felles sikringskurser
  • ladepunkter/stikkontakter koblet til felleskurser skal straks frakobles
  • ladepunkter som i dag er koblet til boligseksjonens sikringskurs skal overføres til ny infrastruktur etter styrets nærmere vurdering, i god tid før byggenes restkapasitet i strømnettet er oppbrukt (viser til tilbud om innbytte av ladestasjon).

Se protokoll ordinært årsmøte 2018.

Vedtaket var enstemmig.

Når boligsameier eller annen eier av garasjeplass ønsker å montere ladestasjon skal det sendes skriftlig søknad til boligsameiets styre og det vil bli anvist framgangsmåte for bestilling. Installasjon av ladestasjon bestilles så hos anvist installatør og oppgjør skjer direkte mot denne.

Boligsameiet har valgt en basis løsning der hver ladestasjon er utstyrt med en strømmåler. Representant fra styret skal ha tilgang til å lese av måler to ganger per år som grunnlag for beregne forbruk for hver enkelt ladestasjon. Systemet kan eventuelt senere utvides og tilknyttes overordnede «skyløsninger», betalingsløsninger tilpasset den enkeltes behov.

Dokumentasjon:

Sluttkontroll, risiko og samsvarserklæring med garanti <klikk her>

Produkspesifikasjon for DEFA eRange IQ <klikk her>    NY!

Produktspesifikasjon for Saltoboks eRange Uno <klikk her>

Bruksanvisning for Saltoboks eRange Uno <klikk her>

Produktspesifikasjon for Saltoboks 5B2  (utgått modell) <klikk her>

Bruksanvisning ladestasjon Saltoboks 5B2 <klikk her>

Produktspesifikasjon for CLU Basic <klikk her>

Avregning av el-forbruk

Ladestasjonens målerverk avleses 31. mai og 30. november etter avtale og benyttes til avregning for hver halvårsperiode. Prisen beregnes ut fra snittpris øre/kWh på el-kraft levert til abonnementet som forsyner  fellesområder i Billingstadlia Boligsameie II.

Prisen inkluderer effektdel (Spot næring) fra Ustekveikja Energi og Nettleie til Hafslund, energiledd og forbruksavgift til staten.  Fastbeløpene for strøm og nettleie er allerede inkludert i boligsameiets abonnement. Beregnet snittpris for første halvår 2019 er 89 øre/kWh. 25% mva tilkommer. Boligsameiet beregner seg i dag ikke administrasjonskostnader. Hver bruker blir fakturert for sitt forbruk av ladestrøm fra Enqvist Eiendom i løpet av juni/desember.