Nyheter

Kontroll av det elektriske anlegget.

I våres ble det gjennomført sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene i våre to bygg.  Det ble gjennomført funksjonstester, målt og termofotografert over det hele. Det ble identifisert over 40 avvik, mange små mindre alvorlige og noen få alvorlige. Vi har en plan på å få fikset disse så raskt som mulig slik at vi nå kan være trygge.

Styret anbefaler alle seksjonseiere å bestille el-sjekk av det elektriske i egen leilighet. Det kan være krav om periodisk kontroll i egen individuell forsikringsavtale. Boligsameiet har samarbeidsavtale med elektriker som foretar slik kontroll til fordelaktige priser.

Oppgradering av belysning i gangene

Et av avvikene var at mange ledelys (nødlys) i ganger, trapperom og garasje var defekte. Diss er nå skiftet til LED-teknologi. I 2017 ble belysningen i garasjen erstattet med lamper med LED, nå var turen kommet til belysningene i gangene. ialt ca 30 lamper er skiftet. Myndighetene har forbudt produksjon og import av  tradisjonelle lysstoffrør. Lamper med LED-teknologi har stor lyseffekt, har  lang levetid og bruker bare en brøkdel energi. Senere kommer turen til lamper i heisene og trapperommene.

Rengjøring av avløp Billingstadlia 2 og 4

Gjennomføringen var vellykket. Alle leilighetene var tilgjengelig, skap var ryddet etc. slik at arbeidet kunne gjennomføres som planlagt.

Rengjøringen omfattet ikke selve sluket i dusj eller vannlåsene på bad og kjøkken (de grå rørdelene). Rengjøring ble foretatt med vanndamp under høyt trykk. Rengjøringen gjaldt fra og med de hvite rørdelene nederst i skapene, og avløpsrørene nedover i etasjene og gjennom garasjen ut i det offentlige nettet. Sluk og vannlås må vi nok sørge for å holde åpne selv.

Når det gjelder sluk på tak og takterrasser så tilhører det overvann ledningsnettet. Det kritiske her er at de leilighetene som har en takterrasse er forpliktet å holde sluk fri for  løv, mose,, fugleskitt og annet som kan tette, eventuelt få assistanse fra vaktmesteren. Vaktmesteren skal rengjøre sluk på taket minst en gang per år, før vintersesongen for å hindre tetting pg.  isdannelse. Rørene som leder overvann føres også innvendig ned igjennom bygningen ut i det offentlige ledningsnettet for overvann. Fordelen med denne løsningen er  at varme fra bygnigen hindrer frost. I tillegg har vi noen utvendige dren som skal fungere som en sikkerhet ved svært intense byger om sommeren.

Det var på høy tid å gjennomføre rengjøring av avløpsledningene i byggene, fra kjeller til loft,  fra kjøkken og baderom. Styret har engasjert firma Gravco til å gjennomføre jobben. De trenger fri tilgang til vannlås på kjøkken og bad samt gulvsluk på bad.  Derfor må skap hvor disse er plassert ryddes og plass rundt sluk om mulig frigjøres.

Se oppslag flere steder i fellesområdene! <se her>

Arbeidet skal utføres  fredag 14. juni 2024, fra kl. 08:00 – 14:30. Arbeidet starter nedenfra. Det er viktig at Gravco får tilgang til alle leilighetene, de nederste er viktigst. Skulle det ikke være tilgang må arbeidet avlyses og det tilkommer en unødvendig kostnad. Denne kostnaden må i så fall dessverre belastes den enkelt sameier/beboer. Det er derfor viktig at hvis beboer ikke er tilstede, at nøkkel  overleveres til nabo eller kontaktperson i styret Per Erik Løkken, mobil 95777974, e-post pel@mam.no.

Bentley-bygget – siste nytt i byggsaken

Budstikka 24.5.2024

Kunngjøring

Offentlig ettersyn

Utvalg for Plan og byggsak i Asker har godkjent følgende forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Detaljregulering for Billingstadsletta 31. Frist for merknader/innspill er 07.06.2024.

Et utvalg høringssvar som foreligger på kommunens  innsynsportal under  saksnr. 21/4374:

Representativ uttalelse fra Billingstadlia Boligsameie I, II, III og huseierforening_29.4.24

Statsforvalterens uttalelse til høring av detaljregulering_B31_14.5.24

Detaljregulering for Billingstadsletta 31 – «Bentleybygget» ble tatt opp til  1.gangsbehandling i Utvalg for plan og byggsak  i Asker kommune 17. april. Forslaget ble vedtatt sendt ut på offentlig høring   samt lagt ut til offentlig ettersyn uten vesentlig debatt.

Prosjektet er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 7. juni 2024: om innsendelse av høringssvar

Saksprotokollen gir den fullstendige teksten av: behandling og vedtak

Saksframstilling sak 0021/24: Lenke til saksframstilling

Møtet 17.4 kan  følges på video i sin helhet på Asker kommunes hjemmeside: Video sendingen kan også streames her.

Viktige lenker: Asker kommune kommuneplan areal Planbestemmelser_13_06_2023Kommunedelplan for Holmen-Slependen området_ Planbestemmelser_12.02.2013

 

Dugnad i Billingstadlia Boligsameie II 

Vårdugnaden ble gjennomført torsdag 2. mai 2024

Takk for dugnadsinnsatsen

Styret i boligsameie 2 vil gjerne takke alle som deltok i dugnaden for den gode innsatsen og gratulere med et flott resultat vi alle kan være stolte av. Vi var jo også så heldig med været og  vi kunne avslutt førsommerkvelden nede på Balløkka med litt mat og drikke. Det er dette felleskapet som gjør at det blir trivelig å bo her i Billingstadlia.

Bilder fra dugnaden:

 

 

Ny  forretningsfører  hos Enqvist

Onsdag, 3. april 2024

Billingstadlia Boligsameie II har fått ny fast kontaktperson / forretningsfører:

Marius Rise,  forretningsfører .

Ytterligere info se lenke til,  Hvem

Ordinært årsmøte 2024

Ordinært årsmøte i Billingstadlia Boligsameie II  avholdes 17.4.2024.

Årsmøtet avholdes i Holmen Sanitetsforeningens hus, Nesbruveien 77, 17. april kl 18.
Varselet ble sendt 30.1.2024. Saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet må være meldt skriftlig til styret innen 29.02.2024. Eventuelle forslag må inneholde:
• Hvem som er forslagstiller
• Hva som ønskes behandlet og begrunnelse for saken
• Forslag til vedtak

Ett styremedlem vil være på valg. Alle i sittende styre er bosatt i Billingstadlia 4. Det oppfordres derfor sterkt til at nye styremedlemmer, gjerne  kvinner som representerer beboere/seksjonseiere i Billingstadlia 2, melder sin interesse til styreleder Per Erik Løkken.

Innkalling til årsmøtet med saksliste og saksdokumenter vil bli sendt ut senest 8 dager før møtet finner sted.

Tilløp til brann i tavleskap i Billingstadlia 4

Fredag, 5. januar 2024 – kl  09:00

Det er blitt oppdaget branntilløp i et tavleskap for el-måler/sikringer i Billingstadlia 4. 

Strømmen var avstengt i to timer, fra kl. 10 til kl. 12.  Brente tilførselskabler og koblingsklemmer ble skiftet samt en hel rekke med automatsikringer som var berørt måtte erstattes.  Vi kontaktet vakttelefonen hos Ørnulf Wiig Installasjon A/S kort tid før kl 8, umiddelbart etter møtte elektriker her til befaring. Nødvendig materiell ble hentet fra lager og arbeidet ble påbegynt før kl. 10. Kl. 13 var arbeidet avsluttet. Arbeidet ble utført av elektrikere fra Ørnulf Wiig Installasjon AS på en utmerket måte, skadestedet ryddet og støvsugd.

Vår erfaring er at vi fra nå av skal få utført regelmessig kontroll av  elektriske anlegg i fellesområdene slik at vedlikehold kan bli utført før slike hendelser vil oppstå. Seksjonseiere  oppfordres også til å få gjennomført el-sjekk av egne boligseksjoner.

Vidar Skovli (mobil 91375869) / Per Erik Løkken (mobil 95777974)

Gjennomført test av brannvarslingsanlegget

November 2023

Torsdag, 23. november ble det fortatt teknisk kontroll av brannvarslingsanlegget. Sensorer,  sirener i ganger og trapperom, overtrykksventilasjon samt manuelle meldere ble kontrollert og funnet i orden og i samsvar med krav som er satt til våre bygg.

Styret minner om alle  beboere er pålagt å kontrollere at røykvarslere i egen boenhet fungerer. 1. desember er røykvarslernes dag og det er en fin anledning til å bytte batteri og  sjekke at datostmpel påført røykvarsler er innafor. Mens styret har ansvar for  brannvarslingsanlegg i bygg og fellesarealer så er alle beboere ansvarlig for brannsikkerhet i egen beboerenhet.

 

Ny primærkontakt hos Enqvist Eindomsforvaltning

Oktober 2023

Kontaktlisten er oppdatert med navn, telefon og e-post adresse.

For øvrig minner vi om at styret har tatt i bruk ny e-post adresse: billingstadboligsameie2@styremail.no

 samt at vi heretter vil benytte Enqvist – portalen (Beboerportalen)  når vi legger ut informasjon om  tilbud og avtaler med prisinformasjon som bare angår våre sameiere (ikke offentligheten). 

Kontroll av alle branndører

August 2023

Alle branndører, ståldører mellom garasje og kjellerrom/boder samt dører mellom trapperom og ganger er nå sjekket, justert og smurt av fagfolk fra Firesafe og Christiania Brannsikring.  Noen dører var i løpet av årene blitt påført ytre skade eller skade ved  setninger i bygget, noen måtte justeres etter at det ble lagt fliser i gangene for noen år siden. Vi skal nå være trygge for at dørene oppfyller krav brannsikkerhet .

Vi opplevde også det kjedelige at beboere i en etasje ble innesperret etter at dørvrider  i «glassdørene» mellom trapperom og korridor var trukket ut fra utsiden. Vi antar at dette  skyltes et hendelig uhell og at låsesplinten i dørhåndtaket var skadet. Vaktmester har gått over alle dørene og kontrollert. Disse dørene er også branndører og skal holdes lukket.

Oppdaterte priser for installasjon av ladestasjoner for el-bil.

Juni 2023

Styret har innhentet  priser på installasjon av ladestasjoner fra vår leverandør. Installasjon omfatter avtapningsmodul til felles infrastruktur, kabling og programmering. Bestilling foretas av styret, fakturering og oppgjør skjer direkte til leverandør. Normal leveringstid ca 14 dager. Kontakt styret for nærmere informasjon. Prisinformasjon finnes på oppslagstavlen på Enqvist beboerportal (info for Billingstadlia Boligsameie II).

Vi har fortsatt noen ladere som er installert og tilkoblet til egen eierseksjons strømkurs .  Etter vedtak på årsmøte 2018 skal alle ladere i garasjen tilkobles sameiets infrastruktur for el-bil ladning grunnet begrensning i total krafttilførsel.  Styret ble bedt om å innhentet pris for ombygging og tilknytning til fellesanlegget.  NB!  Det er ikke lengre mulighet for å oppgradere ladere som ikke allerede er tilkoblet fellesanlegget (okt. 2023).

 

Litt informasjon om «Bentley Bygget» Billingstadsletta 31