Brannvern

Informasjon fra Brannvesenet Asker og Bærun (ABBV):

Borettslag og sameier

Informasjon fra Norsk brannvernforening:

Brannsikringstiltak i borettslag og sameier

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Sammendrag og roller

Styret er ansvarlig for at brann- og elsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom et internkontrollsystem.

Det er bruker av den enkelte boligenhet som har ansvaret for å vedlikeholde og kontrollere at slokkeutstyret og røykvarslerne er i orden.

  • Det er viktig at styret i sameiet gjør seksjosneiere/beboere oppmerksom på det ansvar de selv har for vedlikehold.