Parkeringsbestemmelser & Gjesteparkering i Billingstadlia

Omregulering av området – Endring av parkeringsvilkår og håndheving

Fra 01.01.17 hånheves dette området etter den nye parkeringsforskriften av 18.03.16 nr 260. Kontrollsanksjon utstedes etter den nye forskriften fra samme tidspunkt. Se informasjonsskilt for nærmere informasjon.
Området vil bli omskiltet innen 01.01.18, jfr. overgangsbestemmelse i forskriftens § 65,4.

Parkeringsvilkår

Området håndherves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 16. mars 2016, kap. 3, 8 og 9.
Fører aksepterer de skiltede parkeringsvilkår ved hensettelse av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

Førers plikter

  1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Fører har undersøkelsesplikt.
  2. Kjøretøyets kjennemerke må være registrert elektronisk ved parkering dersom dette er påkrevet på området. Alternativt må gyldig p-tillatelse ligge plassert godt synlig bak frontruten for kontroll.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med førers plikter utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 500. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900.
Dersom det parkeres uberettiget på plasser reservert bl.a. for besøkende/gjester, er kontrollsanksjonen kr 300 (§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38).

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44).
Mer informasjon og klageskjema finnes på www.pservice.no.

Kontakt P-Service AS: http://www.pservice.no – telefon: 412 55 384.

Parkeringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

P-Service er tilsluttet Norges Parkeringsforening (norpark): http://norpark.no/

Parkeringsvilkår i Billingstadlia
Parkeringsvilkår i Billingstadlia