Gass

Hvordan lese av gassforbruk

Enqvist Eiendom har anmodet om at det foretas avlesning av gassforbruket innen 30. april  og 30. november,  gjerne tidligere.

Dessverre viste det seg at digital innsending av målerstand ble langt mer arbeidskrevende enn forutsett. Denne muligheten er derfor stengt og vi kommer nå til å legge et skjema i hver enkelts postkasse. Dette skjema fylles ut og skal så legges i postkassen til styreleder Petter Gislerud i bygg 2.

Merk at det er samme nøkkel til alle oppganger innen samme sameie. Styret i huseierforeningen foretar innsamling av målerdata og videre forberedelse for fakturering som til slutt foretas av Enqvist Eiendom

Det vil jobbes med en ny bedre løsning, men inntil det er på plass gjør vi det på denne måten.

Enklest kan forbruket registreres direkte her fra hjemmesiden ved å <klikke> på linken: Innlevering måleravlesning gassmåler

Gassanlegg i boligsameier (DSB)

Det er først og fremst seksjonens eiers eller beboers ansvar at det gjennomføres årlig kontroll og service på gassanlegget. Som beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker.

Ved eventuell brann i eierseksjon må avsegningsventil (rødventil) settes i «tverrstilling». Avstegningsventilen er plassert utendørs i skap på balkong/markterasse sammen med måler/telleverk.

Sammendrag og roller

Styret skal blant kunne fremlegge:

Dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket.

  • Dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte.
  • Situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre.
  • Risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer.
  • Beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med.
  • Avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget.

Beboerne har ansvar for:

At det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)

  • Å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
  • Å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet
  • Å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler